Bądź akceptowany

Dla aktywnych pacjentów chorych na raka
Szukaj
Close this search box.

AGB

Ogólne warunki handlowe

§ 1 Ważność OWU

Niniejsze OWH mają zastosowanie do wszystkich umów i zamówień złożonych w Be accepted. Ponadto do poszczególnych ofert mają zastosowanie wszelkie dodatkowe specjalne postanowienia umowne, o których klient zostanie poinformowany oddzielnie. Nie zawarto żadnych ustnych porozumień. GTC można zapisać na komputerze i/lub wydrukować. Zastosowanie mają wyłącznie Ogólne Warunki Sprzedaży.

§ 2 Partner umowny

W przypadku wszystkich umów dotyczących produktów Be accepted, partnerem umownym jest

Be accepted GmbH, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Mag. Judith Tscheppe, Vegagasse 4/2, 1190 Wiedeń, tel.: +43 664 75106460, e-mail office@be-accepted.com.

§ 3 Zawarcie umowy

Oferty w Internecie stanowią niewiążące zaproszenie do zakupu produktów. Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku zamówienia użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna. Umowa zostaje zawarta najpóźniej w momencie otrzymania przez użytkownika dostępu do naszej oferty lub zamówienia.

§ 4 Polityka anulowania

Jeśli użytkownik zawiera umowę jako konsument, przysługuje mu następujące ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku zawarcia umowy członkostwa oraz 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towarów lub, w przypadku zamówienia kilku towarów, weszła w posiadanie ostatniego towaru w przypadku umowy kupna. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Be accepted GmbH, Vegagasse 4/2, 1190 Wiedeń, office@be-accepted.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z poniższego wzoru formularza anulowania, który nie jest jednak obowiązkowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku takiej spłaty korzystamy z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za taką spłatę. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towarów z powrotem lub do momentu dostarczenia dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym powiadomił nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Przykładowy formularz anulowania

Aby anulować umowę, należy skorzystać z poniższego formularza i odesłać go na adres:

Be accepted GmbH, Vegagasse 4/2, 1190 Wiedeń, office@be-accepted.com

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

Data

Konsekwencje cofnięcia członkostwa

Jeśli użytkownik zażądał, aby świadczenie usługi rozpoczęło się w okresie odstąpienia od umowy, musi zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do momentu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w stosunku do całkowitego zakresu usługi przewidzianej w umowie.

§ 5 Wyłączenie odpowiedzialności i rękojmi

  1. Zastrzeżenie

Należy pamiętać, że cała zawartość strony internetowej, magazynu, a także innych produktów Be accepted GmbH ma charakter czysto edukacyjny i w żaden sposób nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej.

Kupując członkostwo na tej stronie internetowej (www.be-accepted.com), użytkownik akceptuje, zgadza się i rozumie, że nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, ustnych ani pisemnych, dotyczących jego zdrowia lub wyników zdrowotnych.

Kupując członkostwo, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ze względu na charakter zawartości obszaru członkostwa i zakres, wszelkie referencje lub rekomendacje naszych klientów lub odbiorców wyświetlane w naszych programach, witrynach internetowych, treściach, stronach docelowych, stronach sprzedaży lub ofertach nie zostały przez nas naukowo ocenione, a wyniki doświadczane przez poszczególne osoby mogą się znacznie różnić.

Wszelkie oświadczenia lub stwierdzenia zawarte w naszych produktach, witrynie internetowej, czasopiśmie, programach, treściach i innych ofertach stanowią wyłącznie naszą opinię i w związku z tym nie stanowią gwarancji ani obietnicy jakiejkolwiek zmiany stanu zdrowia użytkownika. Żadna z naszych usług nie stanowi profesjonalnego doradztwa medycznego lub psychologicznego, a jedynie dostarcza informacji edukacyjnych.

Wszystkie treści na tej stronie, w tym: tekst, obrazy, dźwięk lub inne formaty zostały stworzone wyłącznie w celach informacyjnych. Treść nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Nigdy nie ignoruj ani nie wahaj się zasięgnąć profesjonalnej porady medycznej tylko dlatego, że przeczytałeś coś na tej stronie.

Jeśli uważasz, że masz nagły wypadek medyczny, natychmiast skontaktuj się z lekarzem, udaj się na pogotowie lub zadzwoń pod numer 112. Ani strona internetowa, ani czasopismo Be accepted GmbH nie zaleca ani nie popiera konkretnych badań, lekarzy, produktów, procedur, opinii lub innych informacji. Zaufanie do informacji publikowanych w produktach Be accepted GmbH, w szczególności w magazynie Be accepted, na stronie internetowej www.be-accepted.com, w strefie członkowskiej Be-accepted.com odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Obejmuje to informacje przygotowane przez pracowników Be accepted, autorów kontraktowych i ekspertów medycznych dla produktów Be accepted Gmbh i udostępnione czytelnikom i członkom w drodze publikacji.

Łącza do treści edukacyjnych, które nie zostały utworzone przez www.be-accpted.com, użytkownik umieszcza na własne ryzyko. Be-accepted.com nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia składane przez zewnętrzne strony internetowe i firmy edukacyjne.

2. gwarancja

Gwarancja jest udzielana zgodnie z przepisami prawa. Jeśli wymiana lub poprawa nie jest możliwa (niemożliwa, zbyt duży wysiłek, nieuzasadnione opóźnienie), kupujący ma prawo do obniżenia ceny lub, jeśli wada nie jest niewielka, do rozwiązania umowy. Odszkodowanie za szkody następcze (wady), a także inne szkody majątkowe, straty finansowe i szkody wyrządzone osobom trzecim wobec klienta, o ile nie jest to transakcja konsumencka, jest wykluczone.

§ 6 Zastrzeżenie własności i przeniesienie ryzyka w przypadku dostawy

Przedmiot zakupu pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności.

Gdy towary są wysyłane, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów nie przechodzi na konsumenta, dopóki towary nie zostaną dostarczone konsumentowi lub osobie trzeciej wskazanej przez konsumenta i innej niż przewoźnik. Jeśli jednak konsument sam zawarł umowę przewozu, nie korzystając z sugerowanego przez nas wyboru, ryzyko przechodzi na przewoźnika z chwilą przekazania towarów.

§ 7 Płatność

Cena zakupu lub miesięczna kwota członkostwa jest płatna przez użytkownika zgodnie z zamkniętym zamówieniem kartą kredytową (Visa lub Mastercard) lub Paypal.

§ 8 Rozwiązanie umowy w przypadku członkostwa

W przypadku chęci przedłużenia członkostwa poza pierwotnie uzgodniony okres, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na okres jednego roku (subskrypcja roczna).

Roczna subskrypcja może zostać anulowana w dowolnym momencie z zachowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia przed końcem roku subskrypcji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres

Be accepted GmbH, Vegagasse 4/2, 1190 Wiedeń, Austria

E-mail: office@be-accepted.com

§ 9 Subskrypcje próbne

Członkostwa próbne i testowe oferowane przez Be accepted GmbH mają na celu umożliwienie zapoznania się z naszymi produktami w wolnym czasie. Be accepted GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do wykluczenia konsumentów, którzy wielokrotnie korzystają z tych ofert.

§ 10 Zmiany umowy

Be accepted GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w razie potrzeby. Zmienione warunki wejdą w życie w stosunku do użytkownika, jeśli nie wyrazi on wyraźnego sprzeciwu wobec zmiany w ciągu jednego miesiąca. Be accepted GmbH jest zobowiązana do poinformowania użytkownika o zmianie i zamierzonym znaczeniu relacji na początku okresu.

§ 11 Język

Językiem umownym, językiem zamówień i językiem biznesowym jest język niemiecki.

§ 12 Ochrona danych

Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika przestrzegamy wszystkich obowiązujących nas przepisów prawa.

§ 13 Platforma internetowego rozstrzygania sporów

W celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich Unia Europejska udostępnia platformę internetową (“platforma ODR”) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odreine. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów. Chcielibyśmy podkreślić, że zdecydowaliśmy się nie uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumenckimi organami arbitrażowymi.

§ 14 Postanowienia różne

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków i/lub uzupełnionej nimi umowy są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień, a umowa i niniejsze Ogólne Warunki pozostaną ważne dla obu stron.

Nabywca jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub są bezsporne. Prawo zatrzymania przysługuje klientowi wyłącznie w zakresie, w jakim roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

Jeśli kupujący są kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnymi funduszami prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest Wiedeń.

Strony umowy uzgadniają zastosowanie prawa austriackiego. Jeśli konsument ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Austrii lub jeśli jest zatrudniony w Austrii, powództwo przeciwko niemu może zostać wniesione wyłącznie do sądu, w którego jurysdykcji znajduje się miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu lub miejsce zatrudnienia; nie ma to zastosowania do sporów, które już powstały.

Status Kwiecień 2023 r.

!